Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η υποστήριξη των διαδικασιών επείγουσας ιατρικής φροντίδας στο επίπεδο της υγειονομικής περιφέρειας (healthdistrict), μέσω της
ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που καλύπτει τις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων οργανισμών παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας και τις ανάγκες συντονισμού, συνεργασίας και
συνέργιας μεταξύ τους. Η επείγουσα ιατρική φροντίδα αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του συστήματος υγείας σε κάθε αναπτυγμένη χώρα και η παροχή υψηλού επιπέδου επείγουσας ιατρικής φροντίδας συμβάλει
σημαντικά στην ομαλή εξέλιξη της υγείας των ασθενών. Σ’ αυτό το πλαίσιο εξετάζεταιο χώρος της επείγουσας ιατρικής φροντίδα που παρέχεται εντός του πλαισίου μιας υγειονομικής περιφέρειας. Μια
υγειονομική περιφέρεια θεωρείται ότι αποτελείται από ένα Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο, από ένα Κέντρο Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας (ΚΑΙΒ), από διάφορα άλλα μικρότερα νοσοκομεία και από διάφορα κέντρα
υγείας. Εντός μιας υγειονομικής περιφέρειας, η διαχείριση ενός επείγοντος περιστατικού αφορά στην παροχή προ-νοσοκομειακής και ενδο-νοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής φροντίδας στο περιστατικό. Η
επείγουσα ιατρική φροντίδα αρχίζει από τη στιγμή που αναφέρεται ένα συμβάν στην επιχειρησιακή μονάδα του ΚΑΙΒ και ολοκληρώνεται τη στιγμή που ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο όπου διακομίζεται.
Η προ-νοσοκομειακή επείγουσα ιατρική φροντίδα παρέχεται στον τόπο του συμβάντος και συνεχίζεται κατά τη διακομιδή του περιστατικού με ασθενοφόρο από τον τόπο του συμβάντος στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ) του επιλεγμένου νοσοκομείου. Η ενδο-νοσοκομειακή επείγουσαιατρική φροντίδα παρέχεται, κατά κύριο λόγω, στο ΤΕΠ όπου διακομίζεται το περιστατικό. Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν,
πρωτότυπα πληροφοριακά συστήματα επείγουσας ιατρικής φροντίδας χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατό, υπάρχοντα συστήματα των συμμετεχόντων φορέων με στόχο την υποστήριξη και την ολοκλήρωση των
διαδικασιών παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας και την παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής πληροφορίας των ασθενών στους συμμετέχοντες φορείς. Οι διαδικασίες παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας
θεωρούνται ροές εργασίας (workflows) που εκτελούνται εντός και μεταξύ του ΚΑΙΒ και των ΤΕΠ των νοσοκομείων μιας υγειονομικής περιφέρειας. Στα πρωτότυπα συστήματα επείγουσας ιατρικής φροντίδας που
αναπτύχθηκαν, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία ροής εργασιών (workflow technology) για την τυποποίηση και την υποστήριξη αυτών των διαδικασιών. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ένα πληροφοριακό σύστημα με τη
χρήση συστημάτων διαχείρισης ροής εργασιών – ΣΔΡΕ (workflow management systems) τα οποία εγκαταστάθηκαν στο ΚΑΙΒ και σε ένα ΤΕΠ για την εκτέλεση και τη διαχείριση των προ-νοσοκομειακών και των
ενδο-νοσοκομειακών διαδικασιών επείγουσας ιατρικής φροντίδας, αντίστοιχα. Τασυστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ανάπτυξη δύο υπηρεσιοστρεφών πληροφοριακών συστημάτων για την ολοκλήρωση
και την αυτοματοποίηση των διεπιχειρησιακών διαδικασιών επείγουσας ιατρικής.
http://openarchives.gr
http://openarchives.gr/view/96760
Δημιουργός:
Πουλυμενοπούλου, Μικαέλα Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου