Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣΠρόκειται για την συστηµατοποιηµένη συλλογή του ιστορικού και της
κατάστασης υγείας ενός ασθενούς,  ο οποίος δηµιουργείται,  διατηρείται και
συντηρείται από έναν ιατρό ή  µια Μονάδα υγείας ή άλλον επαγγελµατία φροντίδας
υγείας. Σύµφωνα  µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης, Ιατρικός Φάκελος
είναι η αποθήκη όλων των πληροφοριών που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του
ασθενούς,  έτσι ώστε να αποτελεί τη βάση της διάγνωσης και της θεραπευτικής
αντιµετώπισης του ασθενούς αλλά και τη βάση επιδηµιολογικών ερευνών. Επιπλέον, 
παρέχει πληροφορίες διοικητικής,  οικονοµικής και στατιστικής φύσεως,  καθώς και
ποιοτικού ελέγχου [2]. 
Οι ιατρικοί φάκελοι ταξινοµούνται σε σχέση µε : 
ƒ Το περιεχόµενο:  Φάκελος ενδο-νοσοκοµειακών ασθενών,  Φάκελος εξω-
νοσοκοµειακών ασθενών, Φάκελος Φροντίδας Υγείας.  
ƒ Τη δοµή:  Φάκελος προσανατολισµένος στο πρόβληµα,  Φάκελος
προσανατολισµένος στο χρόνο,  Φάκελος προσανατολισµένος στην εργασία, 
Φάκελος προσανατολισµένος στην αντιµετώπιση του ασθενή.  
ƒ Το σκοπό:  Νοσηλευτικός φάκελος,  Ακτινολογικός φάκελος,  Φαρµακευτικός
φάκελος.  
ƒ Το  µέσο που χρησιµοποιείται για την καταγραφή:  Χειρόγραφος φάκελος, 
Ηλεκτρονικός φάκελος, Φάκελος Πολυµέσων, Φάκελος ασθενή σε µικροφίλµ. 
Πάντως ανεξάρτητα από την  µορφή που έχει,  κάθε ιατρικός φάκελος θα
πρέπει να περιέχει όλα τα δεδοµένα – πληροφορία που σχετίζεται  µε την κατάσταση
υγείας του ασθενή.  Η πληροφορία αυτή αναλυτικότερα αφορά το ιστορικό,  τη
κλινική εξέταση,  τη διάγνωση,  τα αποτελέσµατα εργαστηριακών –  παρακλινικών
εξετάσεων,  τις απεικονιστικές εξετάσεις,  δηλαδή ακτινογραφίες,  αξονικές
4τοµογραφίες, µαγνητικές,  υπέρηχοι,  τα ηλεκτροκαρδιογραφήµατα και τις
ενδοσκοπικές εξετάσεις, δηλαδή γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση κτλ.  
Συνήθως οι αντίστοιχες εξετάσεις συνοδεύουν τον φάκελο του ασθενούς υπό
την  µορφή  µε την οποία δηµιουργούνται στα αντίστοιχα εργαστήρια,  δηλαδή
προτυπωµένα έντυπα για  µικροβιολογικές –  βιοχηµικές εξετάσεις,  ακτινογραφικά
φιλµ,  χαρτιά ηλεκτροκαρδιογραφηµάτων,  συνοδευόµενα  µε χειρόγραφα
δυσανάγνωστα ιστορικά  µε σύνθετες, αποδιοργανωµένες σηµειώσεις και περιγραφές
ελεύθερων κειµένων που περιλαµβάνουν συνώνυµα ή συντµήσεις,  που ανατρέπουν
την σωστή οργάνωση. 
Αποτέλεσµα των  µορφών αυτών είναι η παραγωγή ενός  µεγάλου όγκου
ιατρικού φακέλου, µε  µεγάλη πιθανότητα απώλειας δεδοµένων, µε  µεγάλη δυσκολία
ανάκτησης πληροφορίας, µε ασύγχρονο συσχετισµό του ιστορικού  µε τις εξετάσεις
και την κλινική εξέταση. 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένας σαφής ορισµός ή µια ξεκάθαρη άποψη για τα
συστήµατα ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων  (ΗΙΦ), µε αποτέλεσµα να  µην υπάρχει
οµοφωνία τόσο για τον ΗΙΦ όσο και για την αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδοµή του
ΕΣΥ. 
Ευστρατία Χ. ΜούρτουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου