Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012


Η τεχνολογία της πληροφορικής εφαρμόζεται πλέον σε όλες σχεδόν τις βιομηχανίες
παγκοσμίως, με θετικά αποτελέσματα στην οργάνωση της επιχείρησης και τη βελτίωση της
παραγωγικής διαδικασίας. Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και της
επικοινωνίας, καθώς και των δυνατοτήτων που παρέχει η χρήση του διαδικτύου σήμερα, έχει
δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την επιδίωξη μιας εύρυθμης και αποτελεσματικής
λειτουργίας όλων των δημόσιων οργανισμών. Ειδικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη
και η χρήση συστημάτων πληροφορικής στον χώρο της Υγείας για ποικίλους λόγους.
Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρείες, ιδιώτες ιατροί και επαγγελματίες υγείας,
ασφαλιστικά ταμεία καθώς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, παγκοσμίως αποτελούν το
πεδίο εφαρμογής τέτοιων συστημάτων. Ο έλεγχος του διαρκώς αυξανόμενου κόστους παροχής
υπηρεσιών και προϊόντων υγείας, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών όπως και το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις χρόνιες
παθήσεις και την προληπτική ιατρική είναι μόνο μερικοί τομείς ενδιαφέροντος.
Ο χώρος της υγείας παράγει και διαχειρίζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών από τα
νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας έως και τα εξειδικευμένα κέντρα άσκησης του ιατρικού
λειτουργήματος. Δυστυχώς όμως το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας αυτής, διακινείται
ακόμα µε τον παραδοσιακό (χειρόγραφο) τρόπο. Ο βασικός λόγος που δικαιολογεί αυτή την
κατάσταση είναι το μεγάλο ύψος της απαιτούµενης επένδυσης µε αμφίβολα, µέχρι σήµερα
αποτελέσµατα, λόγω της έλλειψης μακροχρόνου σχεδιασμού, της ακόμα ανώριμης αγοράς, της
έλλειψης προτύπων, της πολυπλοκότητας των συστηµάτων ιατρικής πληροφορικής και τέλος
της δυσχέρειας στην εισαγωγή του εξαιρετικά μεγάλου πλήθους στοιχείων µε τη χρήση
συµβατικών τεχνικών.
Τα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (ΠΣΝ) διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό
τομέα της καθημερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο άσκησης της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, τα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες
πληροφοριών οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Προκειμένου [20]
η οργάνωση, η ανάλυση αλλά και η χρήση των πληροφοριών αυτών να γίνεται
αποτελεσματικότερα και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα οι νέες τεχνολογίες απλοποιούν
τις υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργίας των μονάδων υγείας, ελαττώνοντας τον καθημερινό
φόρτο εργασίας, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού και
μειώνοντας αισθητά το χρόνο αναμονής του ασθενή.
Σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο έχει διαμορφωθεί η κοινή παραδοχή για την
ανάγκη ύπαρξης ενός δημόσιου νοσοκομείου ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των
κοινωνικών ομάδων χωρίς αποκλεισμούς, και να είναι δυνατόν να διαβλέπει και να
προετοιμάζεται για τις ανάγκες αυτές. Η εισαγωγή των νέων αυτών τεχνολογικών εφαρμογών,
στην καθημερινή λειτουργία τους, βασίζεται στην αντίληψη ότι η πρόσβαση στους φορείς της,
πρέπει και μπορεί να διευκολυνθεί με κάθε τρόπο. Συνεπώς η εισαγωγή ολοκληρωμένων
πληροφοριακών συστημάτων που οδηγούν στην άμεση πρόσβαση σε νοσοκομεία και κέντρα
υγείας κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας
του συστήματος υγείας.
Η εξέλιξη προς την κατεύθυνση της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης
επηρεάζει τη ζωή κάθε πολίτη παρέχοντάς του τη δυνατότητα για νέους τρόπους περίθαλψης.
Με άλλα λόγια, η νέα επανάσταση στον τομέα της υγείας δεν πρέπει να αφορά μόνο την ιατρική
αλλά επίσης τη χρήση της τεχνολογίας για την παροχή πληροφοριών που θα είναι στο κέντρο
της ασφαλούς και αποδοτικής περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή.
http://www.logistics.tuc.gr
http://www.logistics.tuc.gr/Contents/Diatrives/PISTOFIDOU.pdf
Σοφία Πιστοφίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου